آسمان مجازی چیست؟

آسمان مجازی چیست؟

آسمان مجازی، اوهام بصری حاصل از تلفیق سقف کاذب و نورپردازی می‌باشد. حال می‌توان دریافت شمایل حاصل از تلفیق سقف کاذب و نورپردازی منظره‌ای مشابه آسمان واقعی باشد. امروز دیگر نمی‌توان موضوع فرار از مسائل روزمره شهرنشینی را انکار نمود. بسیاری از